Coronavirus update vanuit de kerkenraad

Dit bericht is op donderdag 19 februari geplaatst. Het wordt voortdurend geactualiseerd. De laatste aanpassing vond plaats op 10 juni om 19:00.

—————————-

Hervatting erediensten: Zoals eerder gemeld zullen vanaf D.V. zondag 5 juli weer erediensten worden gehouden in de kerk; dit betreft morgendiensten in zowel de kerk van Ameide als de kerk van Tienhoven. Een commissie, bestaande uit 6 kerkenraads/gemeenteleden heeft een gebruiksplan opgesteld omtrent de organisatie van deze diensten. Dit gebruiksplan is opgesteld met inachtneming van de adviezen van de PKN en het RIVM en geldt in eerste instantie voor juli en augustus. Als de corona richtlijnen door de overheid worden aangepast, kan dit aanleiding geven tot het aanpassen van het gebruiksplan, met ingang van september. We streven ernaar het gebruiksplan eind volgende week voor u inzichtelijk te hebben. Hierbij alvast een aantal punten:

  • De diensten kunnen op uitnodiging bijgewoond worden. Er is over nagedacht om dat op zo’n manier te doen dat iedereen die dat wil, om beurt de kans krijgt een dienst bij te wonen. Nadere info over de manier van uitnodigen volgt.
  • Voorlopig zullen we nog niet zingen tijdens de diensten. Gemeentezang wordt namelijk vooralsnog afgeraden door het RIVM en de PKN, omdat het vermoeden bestaat dat zingen een grote bron van besmetting zou kunnen zijn.
  • Voor de kinderen van de gemeenteleden die de kerkdienst bijwonen, zal er kindernevendienst in het JOT zijn. Er wordt nog nagedacht of er ook kinderoppas wordt georganiseerd.

Hierbij een update vanuit de kerkenraad aangaande de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan in onze gemeente. Vooralsnog zijn er geen diensten tot en met zondag 28 juni 2020.

  • De kerkenraad volgt de richtlijnen van de overheid en de PKN nog steeds. De overheid geeft momenteel wat ruimte om activiteiten te ontplooien, maar verbindt daar nog wel strikte voorwaarden aan. De kerkenraad vindt het dan ook nog steeds niet wenselijk dat er kerkelijke vergaderingen en bijeenkomsten gehouden worden. Dit geldt zowel voor bijeenkomsten thuis als op het kerkelijk erf. Mocht het nu zo zijn dat er toch echt een fysieke samenkomst nodig is dan kan dat alleen in De Hoven. Ad Breure is daar de contactpersoon voor. Ad en het moderamen van de kerkenraad zullen dan beslissen of het doorgang kan vinden of niet. We kunnen ons voorstellen dat dit wat bemoeizuchtig overkomt, maar als kerkenraad voelen we ons verantwoordelijk en willen we niet het risico nemen van een corona-uitbraak onder onze gemeenteleden. We delen uw verlangen om weer activiteiten voor onze gemeente te kunnen oppakken en we hopen dat er bij het start van het aankomende winterseizoen meer mogelijk is.

Moderamenvergadering:

In het moderamenvergadering van 13 mei is besloten om te werken aan de volgende punten:

1) Vanaf zondag 5 juli willen we weer ere/kerkdiensten houden in de ochtend in Ameide en Tienhoven (2 x dienst in de ochtend)
2) Vanaf zondag 5 juli in de avond in Ameide een meditatiemoment (zoals nu in ‘t Jot) vanuit de kerk
4) Voorlopig het bovenstaande tot 1 september
5) Tot 5 juli ‘gewoon’ het meditatiemoment in ‘t Jot in de ochtend en avond

Deze punten zijn snel ingetypt maar hebben veel organisatie nodig en kosten veel werk om in goede banen te leiden. Veel details moeten opgesomd en per stuk overdacht worden. De kerkenraad zal met behulp van gemeenteleden hier hard aan werken.

We zijn dankbaar dat er veel gemeenteleden activiteiten ondernemen om de gemeente samen te binden; RadioA10 is daar een mooi voorbeeld van. Wilt / kunt u en jij ook gemeentebreed helpen dan stellen we dat bijzonder op prijs!

Gods zegen toegewenst voor de aankomende tijd. We geven u deze Bijbeltekst uit het boek Korinthe mee: “Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.”