Moderamen kerkenraad

In de vergadering van de grote kerkenraad is het moderamen verkozen. Het moderamen bestaat uit vier leden en de predikant. De samenstelling is: preses: Nico Bikker; scriba: Harvey Stoelinga; algemeen lid diaconie: Teo Mesker; algemeen lid ouderlingen-kerkrentmeester: René Muilwijk en algemeen lid: ds. J.C. van Trigt. We danken Marcel van Huizen, die als diaken de afgelopen jaren zitting had in het moderamen, hartelijk voor zijn inbreng. Teo Mesker neemt zijn plaats in. Van harte Gods zegen toegewenst. Mogen we als kerkenraad en moderamen op uw voorbede rekenen?!