Terugblik belijdenisdienst

Dankbaar zien we terug op het ja-woord van Jan van Leer, Ria van Leer – Jansen, Timon Kruisman, Maurits StekMariska Stek – de Jong, Nathalie de JongNadine van Reede en Evert Jochemsen. God liet zien dat Hij doorgaat met Zijn werk, ook doordat Timon het teken en zegel van de heilige doop mocht ontvangen. Acht belijdeniscatechisanten mochten uitspreken dat zij de Heere hebben leren kennen als hun persoonlijke God en in Zijn voetspoor willen wandelen. Dat geloof hebben ze niet zelf bedacht, maar ontvangen van de Heere. Van Hem blijven zij en wij ook afhankelijk, want de trouw om ons ‘jawoord’ waar te maken, moet ons elke dag opnieuw geschonken worden. Al is er van onze kant ook de verantwoordelijkheid: laten we in geloof, hoop en liefde leven!

Hier volgen de teksten die zondag werden meegegeven.

Jan Hendrik van Leer
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God (Romeinen 5:2).

Maria van Leer – Jansen
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is (Romeinen 5:5).

Timon Kruisman
Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen (Efeze 1:17,18).

Marinus Leendert Stek
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm ( 1 Thessalonicenzen 5:8).

Margaretha Aarke Mariska Stek – de Jong
En onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten  en u in elk goed woord en werk versterken (2 Thessalonicenzen 2:16-17).

Aaltje Elisabeth Nathalie de Jong
U bent mijn schuilplaats en mijn schild, op Uw woord heb ik gehoopt. Ondersteun mij overeenkomstig Uw belofte, dan zal ik leven; laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden (Psalm 119:114,116).

Nadine Marianna van Reede
De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest (Romeinen 15:13).

Evert Jonathan Jochemsen
Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus (1 Petrus 1:13).

Timon Kruisman – bij de doop
En u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof,
één doop (Efeze 4: 3-5).